Modulový program

Pětimodulový program zaměřený na proces dlouhodobého osobnostního rozvoje

4x 2 dny + 1x 1 den

Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být si vědomý, kým jsem v každé situaci. Jen ten proces, který si uvědomujeme, můžeme řídit. Vědomé řízení mysli a pocitů umožňuje najít efektivnější a příjemnější způsoby, jak dělat činy, které nás vedou k pozitivním výsledkům.

Poměr zaměření dlouhodobého programu

Trénink: 25 % (akce, modelové situace, transport do praxe)

Nové znalosti: 35 % (výklad, společné workshopy, diskuse)

Aplikace v praxi: 40% (sebepozorování, plnění akcí, koučování a zpětná vazba)

 

Záměr a cíle

Celý program je postaven na celostním vedení člověka – leadera k dosahování výsledků.

Dřívější paradigma rozvoje bylo zaměřeno především na dovednosti a rozvoj chování, dělat to správně, což má své výrazné limity. Pokud se nezmění myšlení a řídící přesvědčení lidí, nelze také trvale změnit jejich chování. Program a nový směr učení je více zaměřen na způsob, jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními a navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a efektivně ovlivňovat myšlení lidí kolem.

Program je také zaměřen na emoce jako zdroj energie. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku. Budeme navyšovat schopnost práce s emočním klimatem sebe i okolí, navýšením odpovědnosti přinášíme možnost ovlivňovat své pocity. Pokud se cítím skvěle, mám chuť ke správným činům, které přinášejí pozitivní výsledky.

Hlavní cíle programu

Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situací, a to lepším vedením svého myšlení a emocí. Naučit se lépe vést a ovlivňovat myšlení a emoce svých týmů.

Jak to funguje

Společně vytvoříme učící prostředí, které vám umožní zorientovat se ve své osobnosti, vidět věci v rámci celku, objevovat nové poznatky neurovědy. Seznámíte se s novými nástroji a návyky a budete se učit sebereflexi a vnitřnímu vědomí.

Následuje 8 dní workshopů a intenzivního tréninku. Během workshopů se informační i prožitkovou formou seznámíte se základy principů emoční inteligence a budete postupně rozvíjet své emoční a sociální, a tím i manažerské kompetence. Naučené a prožité principy budete okamžitě aplikovat v praxi v rámci domácích úkolů.

Program je založen na principech leadershipu, emoční inteligence, používá filozofický a psychologický model osobnosti Enneagram a koučování.

Mezi 2.– 4. modulem vám nabízíme možnost interview, které vám pomůže podpořit žádoucí změnu a aplikaci nových poznatků a uvědomění do praxe.

Kdo je leader?

Leader je ten, kdo dává energii, motivuje a má tah na branku. Energie = emoce.
♦   Leadership emocí - naučíte se zvládat a směřovat své emoce získáte nejen znalost, ale také trénink práce s emocemi a energií.

Leader je ten, kdo vede a určuje směr.
♦   Získáte a budete trénovat techniky a principy sebe- vedení a vedení lidí, znalost a aplikace zákonitostí psychických procesů a zákonitostí v praxi leadera

Leader je osobnost s charismatem.
♦   Uvědomíte si osobní styl svého vedení, jeho silné a slabé stránky a budeme pracovat na rozvoji vaší osobnosti.
♦   Poznáte a budete schopni lépe užívat jedinečnost svého stylu a jeho vnitřní motivaci.

Leader se stále učí a navyšuje své kvality.
♦   Poznáte a budete rozvíjet svůj komunikační styl.
♦   Budete trénovat bourání vnitřních bariér a limitů.

Leader je ten, kdo vytváří prostředí a navyšuje potenciál v okolí.
♦   Tréninkem si osvojíte principy vytváření prostředí růstu a výkonnosti.
♦   Poznáte silné a slabé stránky jiných typů osobností, se kterými pracujete.

 

Moduly

1. Styly leadershipu (2 dny)

Mezi moduly možnost interview: 1,5 – 2hodinový rozhovor zaměřený na audit osobnosti.

2. Leadership emocí a energie (2 dny)

Mezi moduly trénink naučeného v praxi a možnost koučování: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

3. Leadership mysli (2 dny)

Mezi moduly trénink naučeného v praxi a možnost koučování: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

4. Trénink emočních dovedností – charisma leadera a jeho limit (2 dny)

Mezi moduly trénink naučeného v praxi a možnost koučování: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

5. Vize leadera – transformační koučování – individuální vedení v procesu dosažení nové vize leadera


Obsah jednotlivých modulů

1. Styly leadershipu (2 dny)

Motto: „Kam směřuje tvoje pozornost, tam směřuje tvoje energie.“

Osobnost leadera a jeho silné stránky. Poznání mapy stylů leadershipu. Prožitkové poznání struktury své osobnosti a schopnost sebepozorování jako nástroj sebevedení řízené změny. Objevení síly svého stylu leadershipu. „Znám svou osobní motivaci a učím se s ní pracovat." Nalezení konkrétních možností rozvoje potenciálu u sebe i okolí.

Užitek
Poznání a vědomé užívání vnitřních motivů osobnosti umožňující další kroky v sebevedení k rozvoji osobnosti leadera. Mám mapu pro orientaci ve vedení lidí

„Znám se a znám přesně své klíčové body rozvoje a vědomě rozvíjím potřebné kvality!“

Interview s osobností leadera: upřesnění stylu leadershipu a přesné nastavení bodů rozvoje a akcí v praxi.

 

2. Leadership emocí a energie (2 dny)

Motto: „Emoce = energie. Klepejte, bude vám otevřeno!“

Emoce = energie. Tah na branku jako klíčová manažerská kompetence. Na bázi poznání osobního stylu leadershipu budeme pracovat s emoční reaktivitou, typickým osobnostním konfliktem, jeho zvládáním a odblokováním brzdících sil v osobnosti v tahu na branku. Hodnoty a etický rámec leadershipu – konzistence, integrita osobnosti.

Užitek
Poznání a vědomé užívání schopností tvoření emočního klimatu u sebe i okolí uvolňujeme brzdící síly v tahu na branku. Nárůst potenciálu práce s emocemi a energii okolí.

„Vědomě užívám emoční energii v tahu na branku a dosahování výsledku!“

Koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny, sledování akcí a aplikace získaného do nastavení nových akcí na cestě rozvoje.

 

3. Leadership mysli (2 dny)

Motto: „Navýšení osobní odpovědnosti přináší více osobního vlivu a sebedůvěry!“

Trénink přeladění do hladiny mysli alfa a technik mentální práce. Potřeby jako nástroj sebemotivace a motivace. Změna osobních paradigmat ve vedení k rozvoji a nárůstu osobní odpovědnosti, aktivity a sebedůvěry. Poznáním zákonitostí myšlení a procesu dozrávání k nárůstu potenciálu osobnosti leadera a jeho týmu. Vedení lidí k výsledku a rozvoj nárůstu schopnosti delegování odpovědnosti a kompetencí. Vedení se záměrem na výsledek s cílem navýšení sebedůvěry, osobní odpovědnosti a aktivity v cestě za výsledkem.

Užitek
Nárůst kvality myšlení a tvořivosti mysli. Vyjasnění hranic osobní odpovědnosti a kompetencí v podmínkách praxe, nárůst osobní aktivity a sebedůvěry, nárůst osobní důvěry leadera, zralosti a integrity osobnosti.

„Vědomě a aktivně umím pracovat se svou myslí, potřebami sebe a lidí a motivovat k dosažení žádoucích výsledků!

Koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

 

4. Leadership limitů – charisma leadera (2 dny)

Motto: „Svým myšlenkám a emocím nemusíte věřit. Můžete vytvořit nové, které vám přinesou žádoucí chování a výsledky!“

Poznání a zvládání typické zátěžové situace. Trénink vědomého vyjádření své osobnosti, rozvoj přirozeného projevu. Aplikace a zkvalitnění komunikačního stylu své osobnosti. Autentický projev a trénink překročení limitů – modelové situace, práce s osobním příběhem.

Užitek
Pochopení osobního limitu a nácvik jeho překonávání pro denní praxi, nácvik zvládání osobních zátěžových situací.

„Vědomě umím a chci překračovat svůj limit a tvořit nové žádoucí návyky!“

Koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

 

5. Vize leadera – transformační koučování (dle potřeby)

Motto: Otevřete nový prostor svého života!

Podpora osobnostních podmínek pro individuální rozvoj k mistrovství. Vytvoření, představa a cesta k nejpozitivnější osobní změně kvality života.

Užitek
Vytvoření nového obrazu sebe sama a zásadní posun vnitřních paradigmat a osobnostních návyků. Dosažení nastavených měřitelných cílů v klíčových oblastech života.

„Vědomě vyvářím novou vizi sebe sama a realizuji ji!“
 

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde