Co jsou vyšší kvality

Vyšší esenciální kvality vědomí

Především je nutné si uvědomit, že všechny vyšší kvality jsou neduální. Tedy není v nich přítomné jakékoli posuzování myslí, soudy. Je to ryzí bytí teď a tady. Do těchto vyšších kvalit se nelze vmyslet. Lze se tam pouze uvolnit a přijmout je. Vždy tady tyto esence byly a jsou. Jen nás naše mysl od nich odděluje.

To je také důvod, proč jsou tak obtížně popsatelné duálním jazykem. Nemůžeme je plně pochopit, pokud je nepocítíme a neprožijeme. Ta pozitivní zpráva je, že zkušenosti ukazují, že každý z nás jsme je již tu a tam na krátký či delší okamžik prožili. Nyní jde tedy o návrat k něčemu, co je naší součásti. Není třeba se ničemu učit a nic hledat. Vždy to tady bylo a je to součástí nás. „V každém z nás je ukryt diamant“. Pojďme ho očistit a uvolnit ze sevření mysli. Pojďme společně hledat cestu, jak ho žít v denním životě. Diamant ke kterému mám přirozené dispozice.

Pro úvod přece jen trochu mentálního vysvětlení Oscar Ichazo a Emanuel Byrtus:

 

Typ Jedna

Svatá dokonalost

Vědomí toho, že realita je proces, jehož pohyb má směr a záměr. Během tohoto pohybu je každý moment skrze proces spojen s cílem a tudíž dokonalý. (Ichazo)

Dokonalost a Jasný klid

Představte si, že součástí dokonalosti existence je i chyba, nedokonalost. Patří tady, k celku, k jednotě a právě to je dokonalé. Přijměte vše, co je teď a tady. Je to v dokonalé provázanosti a v dokonalém záměru. Tento stav vnímání uvolňuje energii k akcím provázeným jasným klidem. (Emanuel)

Dialog a Dokonalosti a Jasném klidu

 

Typ Dva

Svatá vůle, svatá svoboda

Vědomí toho, že realita, která se odvíjí záměrně a podle přírodních zákonitostí, je vybavena určitou sílou. Nejjednodušší způsob jak s touto silou zacházet, je téci s ní. To je skutečná svoboda. (Ichazo)

Svobodná vůle a Pokora

Představte si, že jste s vědomím pokory vedeni existencí. Jste plně uvolnění a svobodní v tom, jak na to reaguje okolí. Je tam pokora přijetí reakce na vás a vaše činy taková, jaká je. V souladu s vedením uvolňujete svou vůli ve prospěch vyšší vůle. (Emanuel)

Dialog o Svobodné vůli a Pokoře

 

Typ Tři

Svatá harmonie, svatý zákon, svatá naděje

Vědomí toho, že přírodní zákony, které řídí vesmír, neznají výjimky a že tyto zákony jsou naprosto objektivní a navzájem provázané a operují v jednotě. Nejvyšším zákonem je celistvost skutečnosti sama o sobě. Uvědoměním si objektivní a úplné aplikace těchto zákonů je skutečná naděje. (Ichazo)

Naděje a Opravdovost

Představte si, že cítíte spojení s nadějí v objektivitu a spravedlnost vyšších zákonů existence. Můžete být zcela uvolnění a opravdoví ve svém vyjádření a seberealizaci. Objektivní zákony vám vždy přinášejí následky odpovídající opravdovosti a kvalitě vašich myšlenek, pocitů a činů. (Emanuel)

Dialog o Naději a Opravdovosti

 

Typ Čtyři

Svatý původ

Vědomí toho, že všechny individuality se rodí na základě přirozených, objektivních zákonů a že tyto zákony jsou po celý život v nich aktivní. Protože všechny zákony jsou navzájem propojeny, je každý v intimním fyzickém spojení s celistvostí reality – vesmíru. Z toho vyvěrá opravdová originalita. (Ichazo)

Spojení se Zdrojem a Vyrovnanost

Představte si to intimní spojení s celistvostí sebe sama, s celkem, existencí. Cítíte to spojení s původním Zdrojem, které vás provází na každém kroku, v každé myšlence a činu a trvale vás vyživuje. Cítíte se zcela vyrovnaní. Z toho místa spojení a vyrovnanosti přichází inspirace a síla tvoření. (Emanuel)

Dialog o Spojení se Zdrojem a Vyrovnanosti

 

Typ Pět

Svatá vševědoucnost, svatá transparence

Je vědomí toho, že neexistuje oddělení či odcizení – pokud, potom jen jako mentální halucinace – protože každý skrze působení objektivních zákonů ve svém těle, je intimně spojen s celým vesmírem. Vesmírné zákony řídí všechny aspekty nás samých, neexistuje možnost se schovat před vesmírem, nebo zabránit působení přirozeným procesům. Pokud tomuto porozumíme, žijeme v naprostém míru s minulostí. (Ichazo)

Moudrost a Uvolněnost

Představte si to trvalé spojení s existencí, která vám dává dostatek energie a všech zdrojů. Přesně to, co potřebujete, je právě teď a tady. Jste s tím zcela spojeni a vyživeni. Prožíváte plně to, co je, a to vám přináší vnitřní moudrost, která se skrze vás demonstruje v myšlenkách, pocitech a činech. (Emanuel)

Dialog o Moudrosti a Nelpění

 

Typ Šest

Svatá síla, svatá víra

Vědomí toho, že vesmír je samoregulující se mechanismus, který se nachází ve stavu rovnováhy, ve kterém člověk žije ve stavu harmonie s realitou a může dosáhnou své osobní naplnění, pokud respektuje objektivní zákony, které řídí tuto rovnováhu. Víra je svatá idea, nikoliv slepé přesvědčení. Odpovídá vědomí toho, že každý má svojí esenci a že tato esence pochází od boha a náleží bohu. (Ichazo)

Důvěra a Odvaha

Představte si , že máte odvahu být svým vnímáním plně a jenom teď a tady. Jste plně ve spojení se zemí, existencí. Důvěřujete zákonům a síle, která vás nese. Důvěřujete, že vám přináší přesně to, na co jste připraveni a s touto silou následujete a realizujete tvořivý proces. (Emanuel)

Dialog o Víře a Odvaze

 

Typ Sedm

Svatá moudrost, svatá práce, svatý plán

Vědomí toho, že skutečnost existuje jako důsledek momentů, kde každý je vnímán jako přítomnost a že můžeme stálý rozvoj vesmíru vnímat tím, že žijeme v přítomnosti. Pouze pracováním v přítomnosti můžeme vykonat skutečnou práci a dosáhnout pravých výsledků. (Ichazo)

Přítomnost plánu a Střídmost

Představte si plnou bdělost, vnímavost a prožitek v přijetí sebe, lidí, situací, věcí, jaké jsou. Tvoření a vývoj skrze vás, kolem vás. Plně teď a tady. Vy sami a každý nový moment je plně a hluboce vstřebán jako součást existence. (Emanuel)

Dialog o Přitomnosti a Střídmosti

 

Typ Osm

Svatá pravda

Je vědomí toho, že vesmír existuje objektivně teď a tady. Tato existence má svojí vlastní definici, která existuje nezávisle na tom, zda jí někdo rozumí či nikoliv. Jednotlivec zažívá úplnou pravdu reality, pokud prožívá každý okamžik jako nový, aniž by měl předpojaté myšlenky o tom, co by se mělo stát. (Ichazo)

Pravda a Nevinnost

Představte si úplnou a nevinnou otevřenost všemu, co přichází. Kvalita nevinné otevřenosti vám umožňuje být uvolněný, citlivý a spojený s existencí. V tomto stavu bytí citlivě a s vnitřním klidem realizujete pravdu, která je. (Emanuel)

Dialog o Pravdě a Nevinnosti

 

Typ Devět

Svatá láska

Vědomí toho, že zákony, které řídí realitu, jsou objektivní, ale ne chladné, protože tyto zákony nutně vedou ke stvoření organického života. Život sám o sobě – jako všechny přirozené fenomény – plní kosmický záměr. V okamžiku, kdy je zničen verbální mechanismus ducha, objevuje se jako přirozený duševní stav láska. Láska vzniká v tom okamžiku, kdy člověk vnímá stvoření a říká: „Bože děkuji ti“. (Ichazo)

Láska a Správný čin

Představte si, že jste bděle vnímaví a spojeni s existencí, tím, co je teď a tady. Cítíte se plně vědomě vnímaví, v lásce následujete impulsy ke správným činům, které se skrze vás realizují. (Emanuel)

Dialog o Lásce a Správném činu

 

 

Hodnoty lidství...

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde